• 2019 Toyota Tacoma Truck TRD Sport V6 4x4
  • 2019 Toyota Tacoma Truck SR5 V6 4x4
  • 2019 Toyota Tacoma Truck SR+ 4x2
  • 2019 Toyota Tacoma Truck SR5 4x4
  • 2019 Toyota Tacoma Truck TRD Off Road V6 4x4
  • 2019 Toyota Tacoma Truck TRD Off Road V6 4x4
  • 2019 Toyota Tacoma Truck SR5 V6 4x4
  • 2019 Toyota Tacoma Truck Limited V6 4x4